Politika cookies 2018-06-19T12:59:11+00:00

Pravidlá používania súborov Cookies (Cookies Policy)

Tieto pra­vidlá sa tý­kajú po­u­ží­va­nia stránky Okaytravel.sk

Pre­vádz­ko­va­te­ľom webu je  OKAY TRAVEL s.r.o., Námestie SNP 47/34, Lehota pod Vtáčnikom 972 42, IČO: 50 132 652. Ak sa v týchto pra­vid­lách po­u­žíva po­jem „my“, „ja“  „nás“ a podobne, má sa tým na mysli prevádzkovateľ webu.

Pra­vidlá po­u­ží­va­nia Co­okies

1.         Používame na webe co­okies na zís­ka­va­nie in­for­má­cií o uží­va­te­ľoch. Co­okies je malý dá­tový sú­bor, ktorý sa ukladá vo Va­šom za­ria­dení (napr. v mo­bil­nom za­ria­dení alebo po­čí­tači) pri po­u­ží­vaní webu a na ur­čitý čas ucho­váva in­for­má­cie o Va­šich za­ria­de­niach, kro­koch a na­sta­ve­niach. Sú­bor co­okies umožní webu pri ďal­šej náv­števe roz­poz­nať Vás pre­hlia­dač alebo ukla­dať Vaše na­sta­ve­nia a iné in­for­má­cie. Je to bežná prax väč­šiny we­bo­vých por­tá­lov.

2.         Sú­bory co­okies mô­žete kon­tro­lo­vať a/alebo zma­zať podľa uvá­že­nia – pod­rob­nosti si po­zrite na stránke http://www.al­la­bout­co­okies.org/. Mô­žete vy­ma­zať všetky sú­bory co­okies ulo­žené vo svo­jom za­ria­dení. Váš pre­hlia­dač Vám môže umož­niť na­sta­viť ako má spra­co­vá­vať co­okies vrá­tane mož­nosti po­u­ží­va­nie co­okies úplne za­ká­zať alebo vždy žia­dať od Vás sú­hlas s po­u­ži­tím kon­krét­neho co­okies sú­boru. Berte však na ve­do­mie, že nie­ktoré časti webu ne­mu­sia bez po­u­ži­tia co­okies pra­co­vať správne alebo nie­ktoré fun­kci­ona­lity ne­mu­sia byť do­stupné vô­bec.

3.         V rámci webu mô­žeme po­u­ží­vať dva druhy Co­okies, tzv. per­sis­tent co­okies alebo ses­sion co­okies. Za­tiaľ čo ses­sion co­okies sa vy­mažú po za­vretí Vášho pre­hlia­dača, per­sis­tent co­okies zo­stanú vo Va­šom za­ria­dení aj po za­vretí Vášho pre­hlia­dača a po­u­žijú sa pri Va­šej ďal­šej náv­števe webu.

4.         Web môže po­u­ží­vať aj iné ná­stroje na sle­do­va­nie a zis­ťo­va­nie in­for­má­cií o uží­va­te­ľoch s po­dob­nou fun­kci­ona­li­tou (napr. web be­a­cony, Flash co­okies, sle­do­va­cie URL).

5.         Po­u­žívame co­okies a po­dobné sle­do­va­cie ná­stroje na via­cero úče­lov, najmä za úče­lom:

a.          sprí­stup­ne­nia, pre­vádz­ko­va­nia webu a jeho fun­kci­ona­lít na rôz­nych we­bo­vých strán­kach, za­ria­de­niach a pre­hlia­da­čoch;

b.          mo­ni­to­ro­va­nia a ana­lýzy vý­konu, pre­vádzky a efek­ti­vity webu a jeho zlep­še­nia, napr. koľko náv­štev­ní­kov (uží­va­te­ľov) bolo na webe či aké pre­hlia­dače po­u­ží­vajú;

c.          za­brá­ne­nia zne­uži­tia webu a pre­ven­cie a od­ha­le­nia pod­vod­ného alebo inak ne­vhod­ného sprá­va­nia.

6.         Na webe umiest­ňu­jeme tiež sú­bory co­okies na­šich ob­chod­ných par­tne­rov a tre­tích strán najmä ana­ly­tické co­okies (Go­ogle Ana­ly­tics), ktoré umož­ňujú ana­ly­zo­vať, ako náv­štev­níci (uží­va­te­lia) web po­u­ží­vajú, ďa­lej co­okies so­ciál­nych sietí (Fa­ce­book, Go­ogle+), ktoré zlep­šujú a zjed­no­du­šujú uží­va­teľ­ské ro­z­hra­nie webu a re­klamné co­okies, ktoré umož­ňujú zlep­še­nie cie­le­nia re­klamy na webe. Údaje z týchto co­okies zís­ka­vajú priamo ich pre­vádz­ko­va­te­lia a my k nim nemáme prí­stup.

Ochrana osobných údajov
Politika cookies